Algemene voorwaarden innerkidz

Inhoudsopgave:

Artikel 1.      Algemeen
Artikel 2.      Definities
Artikel 3.      Toepasselijkheid
Artikel 4.      Overeenkomst

Artikel 5.      Toegang tot de App
Artikel 6.      Gebruik van de App
Artikel 7.      Betaling
Artikel 8.      Aansprakelijkheid
Artikel 9.      Garanties 
Artikel 10.    Privacy
Artikel 11.    IE-rechten

Artikel 12.    Beëindiging
Artikel 13.    Klachtenprocedure
Artikel 14.    Overig

Artikel 1 – Algemeen

Innerkidz levert een bijdrage aan de ontwikkeling, gezondheid en alledaags geluk van mensen. Dit wordt aangeboden via een online platform voor en door kinderen, dat ook voor ouders/verzorgers toegankelijk is. Deze algemene voorwaarden beschrijven ondermeer de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van dit platform.

Artikel 2 – Definities

a. Innerkidz: gevestigd aan de Imbrexstraat 18 6515 JK te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70700273.
b. Applicatie: het online leer- en ontwikkelplatform dat door Innerkidz wordt aangeboden via diverse besturingssystemen (hierna ook App). De App is intellectueel eigendom van innerkidz.
c. Website: www.innerkidz.nl en alle onderliggende pagina’s
d. Overeenkomst: de overeenkomst die de Ouder met Innerkidz heeft gesloten
e. Account: de persoonlijke en afgeschermde omgeving van de Ouder (hierna ook: Ouderaccount) of het Kind (hierna ook: Kinderaccount) binnen het Platform van Innerkidz waartoe de Ouder of het Kind toegang heeft na het invoeren van de betreffende Inloggegevens
f. Inloggegevens: persoonlijke gegevens zoals de profielnaam en het wachtwoord waarmee het Kind toegang krijgt tot zijn Account en de naam en wachtwoord waarmee de Ouder toegang krijgt tot zijn Account
g. Kind: minderjarige natuurlijke persoon die via een Kinderaccount gebruik maakt van de Dienst als kind van de Ouder
h. Ouder: natuurlijke persoon die via een Ouderaccount gebruik maakt van de Dienst als ouder/verzorger of andere gezaghebbende van het minderjarige Kind en ten behoeve van het Kind een Overeenkomst heeft gesloten met Innerkidz (hierna ook wel aangeduid als: ‘je’, ‘jij’, ‘jou’ of ‘jouw’)
i. Dienst: de dienst die Innerkidz verleent aan de Ouder op basis van de tussen Innerkidz en de Ouder gesloten Overeenkomst. De Dienst bestaat uit het ter beschikking stellen en aanbieden van de App zoals nader omschreven op de Website
j. Content: alle informatie die door Innerkidz op de Website en het Platform is geplaatst waaronder begrepen de opdrachten, oefeningen, video’s, teksten, tabellen, overzichten en de lay-out en uitstraling van de Website en het Platform
k. IE-rechten: alle rechten van intellectueel  eigendom en daarmee verwante rechten, zoals het auteursrecht, merkrecht en handelsnaamrecht

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst met Innerkidz, elk gebruik dat de Ouder of het Kind van de Dienst maakt en alle daarmee verband houdende rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen de Ouder en Innerkidz. 

3.2 Deze algemene voorwaarden zijn geplaatst op de Website en zijn tevens op te vragen bij Innerkidz.

3.3 Innerkidz behoudt het recht om in geval van directe of indirecte schade ten gevolge van het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de Ouder.

3.4 Innerkidz kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijk of geestelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de Ouder en/of het Kind die voortvloeien uit het gebruik van de Content en de App. De Ouder blijft hier te allen tijde zelf verantwoordelijk voor.

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Innerkidz de Ouder de mogelijkheid verleent om zich voor de eerste maal toegang te verschaffen tot de Dienst. 

4.2 De Overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan. Deze termijn is zes (6) maanden dan wel één (1) jaar, of indien anders, zoals aangegeven op de Website bij het tot stand komen van de Overeenkomst. De Overeenkomst kan op elk moment worden opgezegd, maar deze tussentijdse opzegging heeft geen invloed op de initiële duur van de Overeenkomst en de verplichtingen van de Ouder onder de Overeenkomst. Wanneer de Ouder het gebruik van de Dienst tussentijds staakt of de Ouder het lidmaatschap van zijn Kind opzegt via het Ouderaccount, is Innerkidz niet gehouden enige vooruitbetaalde vergoeding voor het gebruik van de Dienst terug te betalen.

4.3  Na de afgesproken bepaalde termijn zoals genoemd in artikel 4.2, wordt de Overeenkomst automatisch en stilzwijgend omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd. Wanneer de Ouder niet wilt dat de Overeenkomst wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, moet de Overeenkomst uiterlijk één (1) maand voor het verstrijken van de termijn opgezegd worden via het Ouderaccount.

4.4 Wanneer de Overeenkomst is omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, kan de Overeenkomst via het Ouderaccount te allen tijde opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

4.5 Artikel 4.3 is niet van toepassing wanneer de Ouder in het Ouderaccount aangeeft dat de Overeenkomst verlengd mag worden voor een bepaalde tijd. Voor deze verlening is artikel 4.2 van overeenkomstige toepassing.

4.6 Mogelijk maakt een gratis proefperiode onderdeel uit van de Overeenkomst. Deze proefperiode duurt 30 dagen, tenzij anders is aangegeven op de Website. De gratis proefperiode geldt alleen voor nieuwe klanten. Onder nieuwe klanten verstaat Innerkidz klanten die in de zes (6) maanden voorafgaand aan de inschrijving geen Overeenkomst zijn aangegaan met Innerkidz. Innerkidz behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht te bepalen of een Ouder in aanmerking komt voor een gratis proefperiode.

4.7 Nadat de gratis proefperiode is afgelopen, wordt het bedrag van de eerste termijn van de Overeenkomst aan de Ouder in rekening gebracht, tenzij de Ouder voor het einde van de gratis proefperiode de Overeenkomst opzegt via het Ouderaccount. Er wordt géén notificatie verstuurd wanneer de gratis proefperiode eindigt.

Artikel 5 – Toegang tot de App

5.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, dient de Ouder een Overeenkomst aan te gaan met Innerkidz, waarna Innerkidz een Account aanmaakt en Inloggegevens verstrekt. De inloggegevens kunnen worden gewijzigd zoals staat omschreven op de App.

5.2 Het Kinderaccount kan worden aangemaakt, geactiveerd en beheerd zoals staat omschreven op de App. Het (aantal) Kinderaccount(s) is/zijn gekoppeld aan het Ouderaccount en de Overeenkomst van de Ouder. 

5.3 De informatie die de Ouder verstrekt bij het aangaan van de Overeenkomst, dient compleet en juist te zijn. De Ouder is verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. 

5.4 Inloggegevens zijn persoonlijk en dienen geheim te worden gehouden. Zodra de Ouder weet of vermoedt dat de Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, dan dient de Ouder Innerkidz hiervan op de hoogte te stellen, onverminderd de eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

5.5 Het is niet toegestaan om:
a. andere Ouders of Kinderen om hun Inloggegevens te vragen of je aan te melden via andermans Account. 
b. je toegang te verschaffen of proberen te verschaffen tot de App op andere wijze dan door het gebruik van de eigen Inloggegevens
c. iemand anders toegang te verschaffen tot jouw Ouderaccount

Artikel 6 – Gebruik van de App

6.1 Op de App kan het Kind via het Kinderaccount een eigen profiel aanmaken en aanpassen, creaties en ideeën insturen en zichtbaar maken voor andere gebruikers, virtuele vriendjes worden met andere gebruikers en deze volgen en likes geven en ontvangen. Tevens kan het Kind informatie halen en oefenen met de op de App beschikbaar gestelde Content. De ouder kan via het Ouderaccount inzicht verkrijgen in het gebruik van de Dienst door zijn Kind en de vorderingen van zijn Kind.

6.2 De functionaliteiten van de App en de beschikbare Content zijn afhankelijk van het soort Account dat je hebt en kunnen dus voor Ouders anders zijn dan voor Kinderen. 

6.3 De Ouder staat ervoor in dat zijn Kind te allen tijde in overeenstemming handelt met hetgeen bepaald is in deze algemene voorwaarden.  

6.4 De Ouder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het correcte en zorgvuldige gebruik van de App dat via de Inloggegevens van het Kind wordt gemaakt. De Ouder vrijwaart innerkidz voor alle aanspraken van Innerkidz en/of derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de App door de Ouder en Kind op enigerlei wijze onrechtmatig is.

6.5 Het gebruik van de App mag niet:
a. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn 
b. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de App te omzeilen.
c. bestaan uit het gebruik maken van andere dan de door de App geboden tools om de App te doorzoeken dan wel gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen.
d. bestaan uit het gebruik van enige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige Content, danwel de App op enigerlei wijze te spideren, scrapen, doorzoeken, of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien
e. een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Innerkidz
f. een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de App leggen of de functionaliteiten daarvan belemmeren
g. in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden. In geen geval is het toegestaan gegevens, documenten of bestanden aan de App toe te voegen die een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, rascistische of discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden.
h. in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, de privacyverklaring, of enige geldende wet- en/of regelgeving 
i. inbreuk maken op de rechten van Innerkidz en/of derden waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten en met betrekking tot de bescherming van privacy.
j. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn of de belangen en goede naam van Innerkidz kunnen schaden

6.6 innerkidz behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande bekendmaking, de App en/of de Content aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, het gebruik van de App (tijdelijk) te beperken of buiten gebruik te stellen indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de App.

6.7 Innerkidz heeft te allen tijde het recht om de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen en Accounts tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de Dienst te verlenen, in het bijzonder -maar niet daartoe beperkt- indien:
(i) de Ouder of het Kind handelt in strijd met deze algemene voorwaarden
(ii) de Ouder handelt in strijd met de Overeenkomst of de Overeenkomst eindigt om welke reden dan ook
(iii) Innerkidz van mening is dat handelingen van de Ouder of het Kind schade of aansprakelijkheid aan jezelf, Innerkidz of anderen kunnen toebrengen. Innerkidz zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn.

6.8 Innerkidz garandeert niet dat de App en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en storingen toegankelijk zijn. Storingen kunnen mede, maar niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Innerkidz is jegens de Ouder op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst of de App.

Artikel 7 – Betaling

7.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, is de Ouder een vergoeding verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. De prijs voor de Dienst is verschuldigd, ongeacht of de Ouder of het Kind gebruik heeft gemaakt van de Dienst of de App. De prijs voor de Dienst is afhankelijk van de lidmaatschapsduur en het soort pakket dat de Ouder afneemt. Tenzij anders overeengekomen, zijn de lidmaatschapsvormen en bijbehorende prijzen vermeld op de Website en in de App.

7.2 Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website en de App en door de Ouder is gekozen.

7.3 Innerkidz behoudt zich het recht voor om betalingen via creditcard of bankrekening te verifiëren. Indien een periodieke betaling is overeengekomen en/of niet per automatische incasso wordt of kan worden betaald, betaalt de Ouder binnen de termijn zoals vermeld in het Ouderaccount.

7.4 Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

7.5 In geval van niet-tijdige betaling is Innerkidz (behoudens de overige haar toekomende rechten) gerechtigd – na ingebrekestelling – de toegang tot de Dienst op te schorten of te beperken tot het moment waarop de Ouder aan al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, betaling van buitengerechtelijke (incasso)kosten en rente daaronder begrepen. Klachten met betrekking tot facturen en/of de Dienst schorten de betalingsverplichtingen niet op.

7.6 Innerkidz is gerechtigd per 1 januari van elk kalenderjaar de op dat moment geldende vergoeding(en) en gerelateerde prijzen en tarieven aan te passen, dit conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl).

7.7 Mogelijk maak je bij de bestelling en betaling gebruik van een kortingscode. De kortingscode kan zijn gekoppeld aan een minimumbedrag en kan slechts één keer keer worden verzilverd. Meerdere kortingscodes kunnen niet met elkaar gecombineerd worden. Mocht je bij een bestelling een kortingscode hebben verzilverd, dan behoudt Innerkidz zich het recht voor de oorspronkelijke prijs voor de Dienst die je hebt besteld in rekening te brengen als – vanwege een herroeping – de totale waarde van de bestelling lager is dan de waarde van de kortingscode of deze niet aan de voorwaarden voldoet.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Ouder en Kind zijn te allen tijde zelf verantwoordelijke voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van het gebruik van de Dienst als de periode daarna. Betreffende alle adviezen die gegeven worden op de App, geldt dat Innerkidz op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden kan worden voor de wijze waarop deze worden toegepast. Als de Ouder twijfelt over de gezondheid of de ontwikkeling van het Kind dient er een arts of andere specialist geraadpleegd te worden. De Ouder is hiervoor verantwoordelijk.

8.2 Wanneer Innerkidz aansprakelijk is voor schade uit welke hoofde dan ook, is zij uitsluitend aansprakelijk voor de door jou geleden directe schade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de Ouder aan Innerkidz betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van Innerkidz is voortgevloeid. De aansprakelijk is in elk geval beperkt tot een uit te keren (totaal)bedrag van maximaal € 5.000.

8.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

8.4 In geen geval is Innerkidz aansprakelijk voor indirecte schade. Indirecte schade bestaat onder andere uit 

8.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Ouder de schade zo snel mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Innerkidz meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Innerkidz vervalt door het enkele verloop van 30 (dertig) dagen na het ontstaan van de vordering.

8.6 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Innerkidz.

8.7 Innerkidz is aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor Kindercoaches en Kinderyogadocenten (hierna te noemen: Adiona). Opdrachtnemer maakt als aangesloten lid gebruik van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Adiona.

Artikel 9 – Garanties

9.1 De Ouder aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik. Innerkidz geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Innerkidz is dan ook niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen aan de App.

9.2 In het bijzonder garandeert Innerkidz niet dat het gebruik van de Website door het Kind bepaalde resultaten zal opleveren, bijvoorbeeld een vooruitgang in de ontwikkeling of schoolprestaties.

9.3 De rapporten die de App geeft aan de Ouder over de voortgang van het Kind zijn slechts gebaseerd op de door het Kind beantwoorde vragen binnen de Website. De Ouder kan geen rechten ontlenen aan deze uitslagen, voortgangsrapporten, statistische overzichten of andere informatie die door middel van de App worden verkregen.

9.4 De Ouder erkent en aanvaardt dat innerkidz alleen een App biedt waarmee de Kinderen kunnen oefenen met de Content die op dat moment via de App wordt aangeboden. Innerkidz is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die de Ouder door middel van de App heeft verkregen.

Artikel 10 – Privacy 

10.1  De gegevens die de Ouder tijdens het bestelproces verstrekt en de gegevens die de de Ouder of het Kind verstrekt tijdens het gebruik van de Dienst zullen op een veilige manier worden verwerkt en gebruikt conform de privacyverklaring, en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 11 – IE-rechten

11.1  Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van innerkidz is het niet toegestaan (onderdelen van) het platform, gebruikersprofielen en/of andere teksten te kopiëren, verspreiden, wijzigen of op welke wijze dan ook in een ander document, website of ander materiaal te verwerken of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.

Artikel 12 – Beëindiging 

12.1 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de App direct ontzegd. Innerkidz verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk het Ouderaccount en Kinderaccount. Innerkidz is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst enige informatie uit de App aan de Ouder te verstrekken en/of te converteren. 

12.2 In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Innerkidz reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daar tegenover staande betalingsverplichting. Bedragen die Innerkidz vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Innerkidz ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.3  Wanneer er meerdere Kinderaccounts zijn gekoppeld aan één Ouderaccount en een Ouder gebruik maakt van familiekorting, zoals omschreven op de App, en de Ouder vervolgens een Kinderaccount beëindigt, zodat er nog maar één Kinderaccount is gekoppeld aan het Ouderaccount, vervalt automatisch het recht op familiekorting. Dit wordt verwerkt in het eerstvolgende betaalmoment van de contributie.

Artikel 13 – Klachtenprocedure

13.1 Opdrachtnemer heeft zich verbonden aan het Klachtenreglement van Adiona. Adiona is aangesloten bij Stichting Zorggeschil, een erkende geschillencommissie (www.zorggeschil.nl). De klachtenbemiddelaar is Stichting Quasir, expertisecentrum voor klachten zorg en welzijn (www.quasir.nl)

13.2 Klachten die voortvloeien uit en/of verband houden met de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden kunnen door de Ouder binnen 30 dagen na vaststelling of vermoeden van in gebreke zijn van Innerkidz schriftelijk aan Innerkidz worden gemeld. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klachten te bevatten, zodat Innerkidz in staat is om adequaat te reageren.

13.3 In voorkomende gevallen kan Innerkidz beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Adiona. De klachtenfunctionaris stelt zich onpartijdig op en probeert de betrokkenen bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Alle informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uitdrukkelijke toestemming van Innerkidz en/of de Ouder onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Klachtenfunctionaris:
Mevrouw L. de Boon
Telefoonnummer: 06-48445538
Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl

13.4 Innerkidz en de Ouder zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nijmegen, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

Artikel 14 – Overig

14.1 Op de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

14.2 Innerkidz behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, zonder voorafgaande aankondiging, te wijzigen of aan te vullen. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst. De meest actuele algemene voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden via een e-mailbericht onder de aandacht gebracht van de Ouder. Indien de Ouder en/of het Kind de App blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze algemene voorwaarden, accepteert de Ouder daarmee de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden onherroepelijk. Indien de Ouder niet instemt met de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden, is het niet langer toegestaan om de App te gebruiken en dient de Overeenkomst beëindigt te worden. 

14.3 Innerkidz mag rechten en verplichtingen die uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst voortvloeien, overdragen aan derden en zal de Ouder daarvan op de hoogte stellen. Het is de Ouder niet toegestaan de Overeenkomst en/of enige van zijn rechten of verplichtingen ter zake over te dragen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Innerkidz.

 

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 15 maart 2020