Algemene (gebruikers)voorwaarden innerkidz


Inhoudsopgave:

Artikel 1.      Algemeen
Artikel 2.      Definities
Artikel 3.      Toepasselijkheid
Artikel 4.      Gebruiksrecht en toegang tot de App

Artikel 5.      Gebruik van de App
Artikel 6.      Geldigheidsduur Abonnement
Artikel 7.      Betaling Abonnement
Artikel 8.      Aansprakelijkheid
Artikel 9.      Garanties en verplichtingen 
Artikel 10.    Privacy
Artikel 11.    IE-rechten

Artikel 12.    Beëindiging
Artikel 13.    Klachtenprocedure
Artikel 14.    Overig


Artikel 1 – Algemeen

Innerkidz levert een bijdrage aan de ontwikkeling, gezondheid en alledaags geluk van mensen, in het bijzonder van kinderen. Dit wordt aangeboden via een online platform (de ‘App’) voor en door kinderen, dat ook voor ouders/verzorgers toegankelijk is. Deze algemene (gebruikers)voorwaarden (de ‘Voorwaarden’) beschrijven onder meer de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van deze App.

Artikel 2 – Definities

a. Innerkidz: gevestigd aan de Imbrexstraat 18 6515 JK te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70700273.
b. 
App: het online ontwikkelplatform dat door Innerkidz wordt aangeboden via diverse besturingssystemen, zoals nader is omschreven op de Website. Innerkidz biedt Content aan via de App. Ouder en Kind kunnen via hun Account Data plaatsen en uitwisselen op de App.
c. Websitewww.innerkidz.nl en alle onderliggende pagina’s
d. Voorwaarden: de onderhavige algemene (gebruikers)voorwaarden van Innerkidz die de Ouder – mede namens het Kind – accordeert en die van toepassing zijn op het gebruik van de App door het Kind en de Ouder.
e. Account: de persoonlijke en afgeschermde omgeving van de Ouder (het ‘Ouderaccount’) of het Kind (het ‘Kinderaccount’) binnen de App van Innerkidz waartoe de Ouder respectievelijk het Kind toegang heeft na het invoeren van de Inloggegevens.
f. Ouderaccount: de persoonlijke en afgeschermde omgeving van de Ouder binnen de App, waarmee de Ouder toegang heeft tot de App en kan meekijken en volgen wat het Kind doet in het Kinderaccount. Het Kinderaccount is gekoppeld aan het Ouderaccount.
g. Kinderaccount: de persoonlijke en afgeschermde omgeving van het Kind, waarmee het Kind toegang heeft tot de App.
h. Inloggegevens: persoonlijke gegevens zoals de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee de Ouder toegang krijgt tot het Ouderaccount en het Kind toegang krijgt tot het Kinderaccount.
i. Kind: minderjarige natuurlijke persoon die – onder verantwoordelijkheid van een Ouder – via een Kinderaccount gebruik maakt van de App.
j. Ouder: natuurlijke persoon die via een Ouderaccount gebruik maakt van de App als ouder/verzorger of andere gezaghebbende van het minderjarige Kind en die ten behoeve van het gebruik van de App door het Kind en de Ouder deze Voorwaarden – mede namens het Kind – heeft geaccordeerd (hierna ook wel aangeduid als: ‘je’, ‘jij’, ‘jou’ of ‘jouw’). De Ouder handelt – en dient daartoe bevoegd te zijn – in het kader van deze Voorwaarden en het gebruik van de App mede namens zijn Kind.
k. Data: alle gegevens en informatie – waaronder mede, doch niet uitsluitend, wordt begrepen creaties en ideeën – die door het Kind en/of de Ouder in de App zijn aangemaakt dan wel worden ingevoerd en die in de App wordt opgeslagen/getoond aan het Kind en/of de Ouder en/of andere gebruikers van de App, dan wel worden gegenereerd door de App. Onder Data worden mede begrepen Persoonsgegevens. Alvorens de Data van het Kind door Innerkidz op de App worden geplaatst dient Ouder daarvoor toestemming te geven in de App.
l. Persoonsgegevens: alle informatie die, zowel direct als indirect, herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
m. Content: alle informatie die door Innerkidz op de Website en de App is geplaatst waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen de opdrachten, oefeningen, video’s, teksten, tabellen, overzichten en de lay-out en uitstraling van de Website en de App.
n. IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen auteurs-, merk-, handelsnaam-, databank-, en domeinnaamrechten en/of daarmee overeenstemmende en/of daaraan gerelateerde rechten, in binnen-en buitenland, al dan niet geregistreerd. Onder IE-rechten wordt mede doch niet uitsluitend begrepen aanvragen ten aanzien van en/of een aanspraak op dergelijke rechten en/of licenties, al dan niet impliciet verstrekt.
o. Gebruiksrecht: het recht, zoals nader omschreven in artikel 4, op toegang tot de App en van gebruik van de App, dat Innerkidz verstrekt aan de Ouder op grond waarvan de Ouder en het Kind de App mogen gebruiken.
p.  
Abonnement: de overeenkomst die de Ouder heeft gesloten met Innerkidz voor een innervipz abonnement.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat de Ouder en/of het Kind van de App maakt en alle daarmee verband houdende rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen de Ouder en Innerkidz. Bij de registratie voor het aanmaken van een Account dient de Ouder deze Voorwaarden online – mede namens zijn Kind – te accorderen middels het zetten van een vinkje.

3.2 Deze Voorwaarden zijn geplaatst op de Website en in de App en zijn tevens op te vragen bij Innerkidz.

Artikel 4 – Gebruiksrecht en toegang tot de App

4.1 Innerkidz verleent – nadat de Ouder zich heeft geregistreerd voor een Account en deze Voorwaarden heeft geaccordeerd – aan de Ouder het herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht (Gebruiksrecht) op toegang tot en gebruik van de App voor de duur dat het Account aan het Kind en de Ouder ter beschikking wordt gesteld met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van deze Voorwaarden.

4.2 Het is zowel Ouder als Kind uitdrukkelijk niet toegestaan om sublicenties met betrekking tot het Gebruiksrecht te verstrekken aan derden.

4.3 De App mag door de Ouder uitsluitend binnen diens gezin c.q. huishouden – waaronder uitdrukkelijk begrepen door zijn Kind – en uitsluitend voor het doel waarvoor de App geschikt is, worden gebruikt, maar nooit zodanig dat dit gebruik leidt of kan leiden tot enige vorm van (al dan niet commerciële) exploitatie van de App door de Ouder, het Kind of enige derde.

4.4 Om gebruik te kunnen maken van de App, verkrijgt de Ouder – nadat de Ouder zich heeft geregistreerd voor een Account en deze Voorwaarden heeft geaccordeerd – een van Innerkidz een Account en Inloggegevens. 

4.5 Het Kinderaccount kan worden aangemaakt, geactiveerd en beheerd zoals staat omschreven op de App. Het (aantal) Kinderaccount(s) is/zijn gekoppeld aan het Ouderaccount en de Overeenkomst van de Ouder. 

4.6 De informatie die de Ouder verstrekt bij de registratie voor een Account, dient compleet en juist te zijn. De Ouder is verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. 

4.7 Inloggegevens zijn persoonlijk en dienen geheim te worden gehouden. Zodra de Ouder weet of vermoedt dat de Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, dan dient de Ouder Innerkidz hiervan onverwijld op de hoogte te stellen, onverminderd de eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

4.8 Innerkidz is te allen tijde gerechtigd de aan de Ouder en Kind toegewezen Inloggegevens te wijzigen.

4.9 Het is niet toegestaan om:
a. andere Ouders of Kinderen om hun Inloggegevens te vragen of je aan te melden via andermans Account;
b. je toegang te verschaffen of proberen te verschaffen tot de App op andere wijze dan door het gebruik van de eigen Inloggegevens;
c. iemand anders toegang te verschaffen tot jouw Ouderaccount.

4.10  De ouder draagt te allen tijde het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing van de App.

4.11 De Ouder is verantwoordelijk voor de juiste keuze en de juiste en adequate beschikbaarheid van het internet dan wel andersoortige netwerkmogelijkheden en/of infrastructuur. Innerkidz is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van het internet dan wel andersoortige netwerkmogelijkheden en/of infrastructuur van de Ouder, het Kind of die van derden.

4.12 De Ouder aanvaardt de App in de staat waarin deze zich op het moment van registratie voor het Account bevindt (‘as-is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en  gebreken, onverminderd de verplichtingen van Innerkidz op grond van deze Voorwaarden.

Artikel 5 – Gebruik van de App

5.1 Op de App kan het Kind via het Kinderaccount een eigen profiel aanmaken en aanpassen, Data insturen en zichtbaar maken voor andere gebruikers, virtuele vriendjes worden met andere gebruikers en deze volgen en likes en reacties geven en ontvangen. Tevens kan het Kind chatten met zijn virtuele vriendjes en informatie halen uit en oefenen met de op de App beschikbaar gestelde Content. De Ouder kan via het Ouderaccount inzicht verkrijgen in het gebruik van de Dienst door zijn Kind, de Data van zijn Kind en de vorderingen van zijn Kind. De Ouder dient toestemming te geven voor de Data die het Kind in de App wil uploaden. De Data worden eerst na de bedoelde toestemming door Innerkidz op de App geplaatst.

5.2 De functionaliteiten van de App en de beschikbare Content zijn afhankelijk van het soort Account dat je hebt en kunnen dus voor Ouders anders zijn dan voor Kinderen. Ook kunnen de functionaliteiten van de App en de beschikbare Content tussen kinderen onderling verschillend zijn afhankelijk van de gekozen variant.

5.3 De Ouder garandeert bevoegd te zijn om namens zijn Kind in het kader van deze Voorwaarden en het gebruik van de App rechtshandelingen te mogen verrichten. De Ouder vrijwaart Innerkidz voor schade en aanspraken van derden indien en voor zover hij de garantie in dit artikellid niet gestand kan doen.  

5.4 De Ouder garandeert en staat er uitdrukkelijk voor in dat zowel hij als zijn Kind te allen tijde in overeenstemming handelen met hetgeen bepaald is in deze Voorwaarden. Aangezien de Ouder mede namens zijn Kind deze Voorwaarden accordeert, garandeert de Ouder dat zijn Kind eveneens uitdrukkelijk in overeenstemming met de in deze Voorwaarden aan de Ouder gerichte verplichtingen handelt. De Ouder vrijwaart Innerkidz voor schade en aanspraken van derden indien en voor zover hij de garantie in dit artikellid niet gestand kan doen.  

5.5 De Ouder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het correcte en zorgvuldige gebruik van de App door zowel hemzelf als zijn Kind. De Ouder garandeert dat de App niet op enigerlei onrechtmatige wijze wordt gebruikt door hemzelf en zijn Kind en vrijwaart in dat kader Innerkidz voor alle aanspraken derden indien en voor zover de Ouder deze garantie niet gestand kan doen.

5.6 De Ouder garandeert dat het gebruik van de App door Ouder en Kind niet:
a. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
b. zal leiden tot virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de App te omzeilen;
c. zal bestaan uit het gebruikmaken van andere dan de door de App geboden tools om de App te doorzoeken dan wel gebruikmaken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
d. zal bestaan uit het gebruik van enige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige Content, dan wel de App op enigerlei wijze te spideren, scrapen, doorzoeken, of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
e. een commercieel karakter zal hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Innerkidz;
f. een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de App zal leggen of de functionaliteiten daarvan zal belemmeren;
g. in strijd zal zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of (intellectuele eigendoms) rechten van derden en Innerkidz. In geen geval is het toegestaan om Data en andere gegevens, documenten of bestanden aan de App toe te voegen dan wel middels de App uitlatingen te doen, 1) die in strijd kunnen worden geacht met de wet, de goede zeden en het fatsoen – waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische of discriminerende, intimiderende, beledigende, kwetsende of grove) inhoud of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden –, 2) die inbreuk maken op (IE-)rechten van Innerkidz, diens licentiegevers en/of derden, 3) die een commerciële inhoud bevatten, dan wel 4) anderszins lasterlijk of onrechtmatig jegens Innerkidz en/of derden te handelen met gebruikmaking van of via de App, dan wel 5) op andere wijze de rechten van Innerkidz en/of derden te schaden. De Ouder vrijwaart Innerkidz voor alle schade en aanspraken van derden voor zover hij het bepaalde in dit artikellid niet gestand kan doen;
h. in strijd zal zijn met deze Voorwaarden of de privacyverklaring van de Website;
i. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zal zijn of de belangen en goede naam van Innerkidz kunnen schaden.

5.7 De Ouder dient te allen tijde:
– te verhinderen dat derden, dat wil zeggen anderen dan de Ouder en het Kind de App benaderen, gebruiken of kopiëren alsmede dient hij te voorkomen dat er anderszins ongeautoriseerd gebruik wordt gemaakt van de App;
– Innerkidz onmiddellijk schriftelijk van alle relevante feiten en omstandigheden op de hoogte te stellen zodra de Ouder ongeoorloofd gebruik van de App constateert.

5.8 Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Innerkidz is het niet toegestaan (onderdelen van) de App, gebruikersprofielen, Content en/of andere teksten, foto’s of werken te kopiëren, verspreiden, wijzigen of op welke wijze dan ook in een ander document, website of ander materiaal te verwerken of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.

5.9 Innerkidz behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande bekendmaking, de App en/of de Content aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, het gebruik van de App (tijdelijk) te beperken of buiten gebruik te stellen indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de App. Innerkidz is in voorkomend geval nimmer gehouden tot restitutie van betaalde vergoedingen dan wel tot vergoeding van enige schade.

5.10 Innerkidz heeft te allen tijde het recht om de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen en Accounts tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om toegang tot de App te verlenen en/of de op de App geplaatste Data aan te passen, te wijzigen of te verwijderen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
i. de Ouder of het Kind in strijd handelt met deze Voorwaarden of indien het Account eindigt om welke reden dan ook;
ii. de Ouder of het Kind in strijd rechten handelt met rechten van derden of wet- en regelgeving
iii. sprake is van excessieve belasting van systemen van Innerkidz.
iv. Innerkidz van mening is dat handelingen van de Ouder of het Kind schade of aansprakelijkheid aan jezelf, Innerkidz of anderen kunnen toebrengen.

Rechterlijke bevelen tot verwijdering van Data en ander materiaal, het ontzeggen van de toegang van de Ouder en het Kind dan wel andere rechterlijke bevelen zal Innerkidz onmiddellijk opvolgen. Gemotiveerde verzoeken van derde partijen tot verwijdering van (beweerdelijk) onrechtmatige of inbreukmakende Data of Content zal Innerkidz in beginsel prompt honoreren, doch uitsluitend indien Innerkidz de onrechtmatige of inbreukmakend aard van de desbetreffende Data heeft kunnen vaststellen danwel indien zij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de Data onrechtmatig of inbreukmakend. Voorts is het Innerkidz toegestaan om de Data tijdelijk van de App te verwijderen teneinde een claim als bedoeld in de vorige volzin te onderzoeken. Innerkidz zal de Ouder in voorkomend geval van verwijdering van diens Data of de Data van diens Kind op de hoogte stellen.
Innerkidz zal in geen geval gehouden zijn tot restitutie van betaalde vergoedingen dan wel tot vergoeding van enige schade indien zich een situatie als bedoeld in dit artikellid voordoet.

5.11 Innerkidz garandeert niet dat de App te allen tijde en zonder onderbrekingen en storingen toegankelijk zal zijn. Storingen kunnen mede, maar niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Innerkidz is jegens de Ouder nimmer gehouden tot restitutie van betaalde vergoedingen en is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de App.

Artikel 6 – Geldigheidsduur Abonnement

6.1 Bij de registratie voor het aanmaken van een Abonnement, wordt het Abonnement aangemaakt voor een bepaalde tijd. Deze termijn is één (1) maand, zes (6) maanden dan wel één (1) jaar en wordt aangegeven op de Website en in de App bij de registratie voor het aanmaken van het Abonnement. Het Abonnement kan gedurende deze initiële periode niet tussentijds worden opgezegd. Wanneer de Ouder het gebruik van de Dienst tussentijds staakt of de Ouder het lidmaatschap van hem of (een van) zijn Kind(eren) opzegt via het Ouderaccount, is Innerkidz niet gehouden enige vooruitbetaalde vergoeding voor het gebruik van de Dienst terug te betalen.

6.2 Na de afgesproken initiële periode zoals bedoeld in artikel 6.1, wordt het Abonnement automatisch en stilzwijgend omgezet in een Abonnement voor onbepaalde tijd. Wanneer de Ouder niet wil dat het Abonnement wordt omgezet in een Abonnement voor onbepaalde tijd, moet het Abonnement uiterlijk één (1) maand voor het verstrijken van de in artikel 6.1 bedoelde initiële termijn opgezegd worden via het Ouderaccount. Het Abonnement wordt dan tegen het einde van de initiële periode, zoals bedoeld in artikel 6.1, verwijderd.

6.3 De Abonnementen van innerkidz verlopen via de Google Play Store en de App Store. Het wijzigen of beëindigen van een Abonnement kan in het Ouderaccount geregeld worden waarna de Ouder wordt doorverwezen naar de Google Play Store of de App Store.

Artikel 7 – Betaling Abonnement

7.1 Om gebruik te kunnen maken van het Abonnement, is de Ouder een vergoeding verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijs voor het Abonnement is verschuldigd, ongeacht of de Ouder of het Kind daadwerkelijk gebruikmaakt van de betaalde versie van de App. De prijs voor het gebruik van het Abonnement is afhankelijk van de abonnementsduur en het soort pakket dat de Ouder met betrekking tot het Abonnement afneemt. Tenzij anders overeengekomen, zijn de abonnementsvormen en bijbehorende prijzen vermeld op de Website en in de App.

7.2 Betaling vindt plaats via de Google Play Store en de App Store zoals omschreven op de Website en de App en zoals door de Ouder is gekozen.

7.3 In geval van niet-tijdige betaling is Innerkidz (onverminderd de overige haar toekomende rechten) gerechtigd – zonder voorafgaande ingebrekestelling – de toegang tot de App op te schorten of te beperken tot het moment waarop de Ouder aan al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, betaling van buitengerechtelijke (incasso)kosten en de wettelijke rente daaronder begrepen. Betwisting van verschuldigde vergoedingen en/of klachten met betrekking tot de App schorten de betalingsverplichtingen niet op.

7.4 De Ouder is bij niet-tijdige betaling zonder (verdere) ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is de Ouder, onverminderd de (overige) rechten van Innerkidz, vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW, alsmede al de incassokosten, waaronder mede begrepen de kosten voor juridische bijstand in en/of buitenrechtelijk, verschuldigd.

7.5 Bij geschillen over de betalingen leveren de relevante gegevens uit de administratie van Innerkidz volledig bewijs op, onverminderd het recht van de Ouder om tegenbewijs te leveren.

7.6 De Ouder komt geen recht van verrekening of opschorting van betaling en/of de uitvoering van de op haar rustende verplichtingen op grond van deze Voorwaarden, toe.

7.7 Innerkidz is gerechtigd per 1 januari van elk kalenderjaar de op dat moment geldende vergoeding(en) en gerelateerde prijzen en tarieven aan te passen, dit conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs.nl).

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Ouder en Kind zijn te allen tijde zelf verantwoordelijke voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van het gebruik van de App als de periode daarna. Betreffende alle adviezen die gegeven worden op de App alsmede de Content, geldt dat Innerkidz op geen enkele wijze aansprakelijk is voor de wijze waarop deze worden toegepast door Ouder, Kind of derden. Als de Ouder twijfelt over de gezondheid of de ontwikkeling van het Kind dient er een arts of andere specialist geraadpleegd te worden. Uitsluitend de Ouder is hiervoor verantwoordelijk.

8.2 Wanneer Innerkidz aansprakelijk is voor schade uit welke hoofde dan ook, is zij uitsluitend aansprakelijk voor de geleden directe schade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de Ouder aan Innerkidz betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor het gebruik van de App. De aansprakelijk is te allen tijde beperkt tot een uit te keren (totaal)bedrag van maximaal € 5.000.

8.3 In geen geval is Innerkidz aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van derden, schade verband houdende met het gebruik van door Innerkidz aan de Ouder voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Innerkidz aan de Ouder voorgeschreven derde leveranciers. Daarnaast wordt door Innerkidz aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de op de App aangeboden Content en/of de Data uitdrukkelijk uitgesloten, daaronder tevens begrepen het nemen van beslissingen op basis daarvan. Eveneens is uitgesloten aansprakelijkheid van Innerkidz wegens verminking, vernietiging of verlies van de Data, Persoonsgegevens of documenten van de Ouder en/of het Kind.

8.4 Innerkidz is nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk voor lichamelijk of geestelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de Ouder en/of het Kind die voortvloeien uit het gebruik van de Content en de App. De Ouder blijft hier te allen tijde zelf verantwoordelijk voor.

8.5 Innerkidz is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van (onjuist) gebruik of misbruik dat van toegang- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of ernstig nalaten van Innerkidz.

8.6 Tenzij nakoming door Innerkidz blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Innerkidz wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Voorwaarden slechts indien de Ouder Innerkidz onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Innerkidz ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Innerkidz in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

8.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Ouder de schade zo snel mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Innerkidz meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Innerkidz vervalt door het enkele verloop van 30 (dertig) dagen na het ontstaan van de vordering.

8.8 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Innerkidz.

Artikel 9 – Garanties en verplichtingen

9.1 Innerkidz heeft zich uitdrukkelijk niet op de hoogte gesteld van het doel waarvoor de Ouder en het Kind de App wensen te gebruiken. Derhalve staat Innerkidz er niet voor in dat de App foutloos is en zonder onderbrekingen zal functioneren en geschikt is voor het doel waarvoor de Ouder en het Kind het willen gebruiken.

9.2 De Ouder aanvaardt dat de App alleen de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik. Innerkidz geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de App, tenzij anders is bepaald in deze Voorwaarden. Innerkidz is dan ook niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen aan de App.

9.3 In het bijzonder garandeert Innerkidz niet dat het gebruik van de App door het Kind bepaalde resultaten zal opleveren, bijvoorbeeld een vooruitgang in de ontwikkeling of schoolprestaties.

9.4 De rapporten die de App geeft aan de Ouder over de voortgang van het Kind zijn slechts gebaseerd op de door het Kind beantwoorde vragen binnen de App. De Ouder kan geen rechten ontlenen aan deze uitslagen, voortgangsrapporten, statistische overzichten of andere informatie die door middel van de App worden verkregen.

9.5 De Ouder erkent en aanvaardt dat Innerkidz alleen een App biedt waarmee de Kinderen kunnen oefenen met de Content die op dat moment via de App wordt aangeboden. Innerkidz is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die de Ouder door middel van de App heeft verkregen.

9.6 De Ouder is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de controle van de instellingen, het gebruik en de toepassing van de App alsmede de wijze waarop de resultaten die met gebruikmaking van de App worden gegenereerd worden ingezet. De Ouder is tot slot uitdrukkelijk verantwoordelijk voor instructies aan zijn Kind opdat laatsgenoemde uitsluitend gebruik zal maken van de App conform deze voorwaarden.

9.7 Innerkidz is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van haar dienstverlening – in het bijzonder van de App –, de Content, de Data en de overige informatie die op de App ingevoerd wordt, aangeboden wordt dan wel gemuteerd wordt door en/of via het Kind dan wel de Ouder. De Ouder zal de resultaten van de dienstverlening van Innerkidz en de met de gebruikmaking van de App gegenereerde Content, Data en gegevens te allen tijde zelf controleren. Tevens zal de Ouder nagaan of de Data en overige resultaten van de dienstverlening van Innerkidz geschikt zijn voor het doel waarvoor hij en/of zijn Kind ze wenst te gebruiken.

9.8 Innerkidz staat er niet voor in dat er geen misbruik door derden wordt gemaakt van de App en/of de Data – waaronder mede doch niet uitsluitend wordt begrepen het door derden installeren van virussen en/of het zich uiten op een wijze die in strijd kan worden geacht met de goede zeden en het fatsoen –, of dat door derden inbreuk wordt gemaakt op (IE-)rechten dan wel anderszins lasterlijk of onrechtmatig wordt gehandeld met gebruikmaking van dan wel via de App. Innerkidz is nimmer aansprakelijk voor schade of aanspraken van de Ouder, Kind en/of derden uit dien hoofde.

9.9 In het geval de App gebreken vertoont, zal Innerkidz zich ervoor inspannen de gebreken in de App binnen een redelijke termijn te (laten) herstellen voor zover de Ouder de desbetreffende gebreken gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Innerkidz heeft gemeld. Innerkidz is nimmer gehouden tot herstel van gegevens en/of Data die in of met gebruikmaking van de App verminkt of verloren zijn geraakt.

9.10 Innerkidz kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat er een nieuwe versie van de App in gebruik wordt genomen/live gaat. Innerkidz is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleem-vermijdende beperkingen in de App aan te doen brengen. 

9.11 Innerkidz laat de App hosten bij een derde partij. Zij spant zich ervoor in een zo hoog mogelijke uptime te bewerkstelligen, doch kan zulks niet garanderen. Innerkidz is niet gehouden te beschikken over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten met betrekking tot de App. 

9.12 Innerkidz zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening, waaronder begrepen het ter beschikking stellen van de App, met zorg uit te voeren. Alle diensten van Innerkidz worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. 

Artikel 10 – Privacy 

10.1 De Persoonsgegevens die de Ouder tijdens het bestelproces verstrekt en de Persoonsgegevens die de Ouder en/of het Kind verstrekken tijdens het gebruik van de App zullen op een veilige manier worden verwerkt en gebruikt conform de  toepasselijke privacywet- en regelgeving. Op de verwerking van Persoonsgegevens door Innerkidz is haar privacyverklaring, zoals is gepubliceerd op de Website, van toepassing.

10.2 Bij de registratie voor een Account verstrekt de Ouder – mede namens zijn Kind – toestemming voor het verwerken van hun Persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening door Innerkidz met betrekking tot de App. De Ouder staat ervoor in bevoegd te zijn toestemming te geven voor de verwerking van de Persoonsgegevens van zijn Kind en vrijwaart Innerkidz voor schade en/of aanspraken van het Kind of derden indien de Ouder hiervoor niet bevoegd blijkt te zijn.

10.3 Indien en voor zover de Ouder en/of het Kind deze toestemming weer intrekt, dan kan Innerkidz de App niet meer ter beschikking stellen aan de Ouder en het Kind. Innerkidz zal dan met onmiddellijke ingang het Account verwijderen, zonder gehouden te zijn tot restitutie van eventueel betaalde vergoedingen dan wel tot vergoeding van enige schade.

Artikel 11 – IE-rechten

11.1 Alle IE-rechten met betrekking tot de App komen uitsluitend toe aan Innerkidz en/of diens licentiegevers. Deze Voorwaarden strekken uitdrukkelijk niet tot algehele of gedeeltelijke overdracht van de IE-rechten. De Ouder verkrijgt uitsluitend het recht op gebruik van de IE-rechten in het kader van het Gebruiksrecht als bedoeld in artikel 5.

11.2 De Ouder erkent alle IE-rechten met betrekking tot de App van Innerkidz en/of diens licentiegevers en zal zich onthouden van iedere vorm van inbreuk op deze IE-rechten. De Ouder vrijwaart Innerkidz voor alle schade en aanspraken van derden die voortvloeien uit inbreuken op de IE-rechten door of vanwege de Ouder en/of het Kind.

11.3 Het is de Ouder en het Kind niet toegestaan enige aanduiding betreffende de IE-rechten te verwijderen dan wel te wijzigen.

11.4 Indien de Ouder enige inbreuk, van welke aard dan ook, op de IE-rechten met betrekking tot de App constateert en/of indien een derde zich beroept op betere of oudere rechten ten aanzien van de App, zal de Ouder dat direct aan Innerkidz mededelen. De Ouder zal op eerste verzoek van Innerkidz alle mogelijke medewerking verlenen – in de breedste zin van het woord – teneinde de IE-rechten van Innerkidz dan wel diens licentiegever of toeleveranciers te helpen beschermen.

11.5 In het geval dat de App en/of het Gebruiksrecht inbreuk maakt op rechten van derden of in het geval naar het oordeel van Innerkidz een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich zou kunnen voordoen, is Innerkidz gerechtigd de App te vervangen of te wijzigen, zodanig, dat de inbreuk daardoor wordt opgeheven en aan de functionele eigenschappen van de App zo min als redelijkerwijs mogelijk afbreuk wordt gedaan. In voorkomend geval is Innerkidz op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van – als gevolg van die wijziging –  door de Ouder geleden schade.

11.6 Indien de vervanging of wijziging als bedoeld in artikel 11.5 naar het oordeel van Innerkidz technisch of redelijkerwijs niet mogelijk is, zodat de inbreuk – of een gerede kans daartoe –  als bedoeld in artikel 11.5 niet opgeheven kan worden, is Innerkidz gerechtigd de App te vervangen of te wijzigen, zodanig, dat de inbreuk daardoor wordt opgeheven en aan de functionele eigenschappen van de App zo min als rederlijkerwijs mogelijk afbreuk wordt gedaan. Indien Innerkidz van mening is dat vervanging of wijziging (commercieel) niet haalbaar is, is zij gerechtigd het Account met onmiddelijke ingang te beëindigen en de voor de betreffende dienstverlening door de Ouder nog verschuldigde vergoeding crediteren, zonder verder of anderszins jegens de Ouder aansprakelijk te zijn voor enige schade of  kosten die de Ouder lijdt/maakt als gevolg van deze beëindiging. Reeds door de Ouder betaalde vergoedingen zijn onder geen beding voorwerp van ongedaanmaking bij de beëindiging van dit Account. Aan de Ouder komen geen andere rechten toe, dan die welke in dit artikel 11 zijn beschreven.

Artikel 12 – Beëindiging 

12.1 Aan de Ouder komt de bevoegdheid tot ontbinding van deze Voorwaarden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Voorwaarden slechts toe indien Innerkidz, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor de zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen uit deze Voorwaarden. Bij ontbinding wordt het Account verwijderd.

12.2 Het is Innerkidz te allen tijde toegestaan deze Voorwaarden te ontbinden, en in dat kader het Account te verwijderen, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, indien de Ouder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van deze Voorwaarden. Betalingsverplichtingen van de Ouder, verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de App en/of de Data en alle andere verplichtingen tot medewerking door de Ouder, gelden steeds als wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst.

12.3 Bij stopzetting van het Account en/of beëindiging van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht om de App te gebruiken en wordt de toegang tot de App direct ontzegd. Innerkidz verwijdert bij stopzetting, om welke reden dan ook, onmiddellijk het Ouderaccount en Kinderaccount. (Alle) Gebruiksrechten komen direct – zonder dat daarvoor een nadere handeling benodigd zal zijn – te vervallen op het moment dat het Account wordt stopgezet en/of de toepasselijkheid van deze Voorwaarden wordt beëindigd. Innerkidz is niet gehouden om na stopzetting van het Account en/of na beëindiging van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, enige Data of andere informatie uit de App aan de Ouder te verstrekken en/of te converteren. Na stopzetting van het Abonnement wordt toegang tot de extra Content behorende bij het Abonnement niet langer verleend.

12.4 In geval van ontbinding van deze Voorwaarden, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Innerkidz reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daar tegenover staande betalingsverplichting. Bedragen die Innerkidz vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Innerkidz ter uitvoering van deze Voorwaarden reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.5 Wanneer er meerdere Kinderaccounts zijn gekoppeld aan één Ouderaccount en een Ouder gebruikmaakt van familiekorting behorende bij het Abonnement, zoals omschreven op de App en Website, en de Ouder vervolgens een Kinderaccount beëindigt, zodat er nog maar één Kinderaccount is gekoppeld aan het Ouderaccount, vervalt automatisch het recht op familiekorting. Dit wordt verwerkt in het eerstvolgende betaalmoment van de contributie.

12.6 Indien het Account en/of de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op enigerlei wijze wordt beëindigd, geldt dat bepalingen uit deze Voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na verwijdering van het Account en/of na afloop van de  toepasselijkheid van deze Voorwaarden, zullen blijven gelden. Dat geldt in ieder geval – doch niet uitsluitend – voor de bepalingen in deze Voorwaarden met betrekking tot aansprakelijkheid, garanties, IE-rechten, toepasselijke recht en bevoegde rechter.

Artikel 13 – Klachtenprocedure

13.1 Klachten die voortvloeien uit en/of verband houden met deze Voorwaarden kunnen door de Ouder binnen 30 dagen na vaststelling of vermoeden van in gebreke zijn van Innerkidz schriftelijk aan Innerkidz worden gemeld. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klachten te bevatten, zodat Innerkidz in staat is om adequaat te reageren.

13.2 Innerkidz en de Ouder zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

Artikel 14 – Overig

14.1 Op deze Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Ouder en/of Kind woonachtig zijn/is in het buitenland.

14.2 Innerkidz behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden, zonder voorafgaande aankondiging, te wijzigen of aan te vullen. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de registratie voor het Account. De meest actuele Voorwaarden zullen op de Website en de App te vinden zijn of worden via een e-mailbericht onder de aandacht gebracht van de Ouder. Indien de Ouder en/of het Kind de App blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Voorwaarden, accepteert de Ouder daarmee de gewijzigde of aangevulde Voorwaarden onherroepelijk. Indien de Ouder niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Voorwaarden, is het niet langer toegestaan om de App te gebruiken en dient het Account te worden verwijderd. 

14.3 Innerkidz mag rechten en verplichtingen die uit de Voorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal de Ouder daarvan op de hoogte stellen. Het is de Ouder niet toegestaan deze Voorwaarden en/of enige van zijn rechten of verplichtingen ter zake over te dragen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Innerkidz.

14.4 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig mocht zijn, zullen de overige bepalingen hun volledige werking behouden. In dat geval zal Innerkidz de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling overeenkomstig het doel en de strekking van deze Voorwaarden en wel zodanig dat een nieuwe bepaling zo weinig als mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling. 

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 1 oktober 2020

Download hier de algemene (gebruikers)voorwaarden